top of page

Textos legals

Avís legal

Amb la finalitat de donar compliment a l'article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:


Denominació Social: APICOLA BONET, S.C.P.
Domicili Social: C/ SANT AGUSTÍ, 10, 43790 Riba-roja d'Ebre, (Tarragona)
NIF: J55746655
Telèfon: 635605293
E-mail: info@melbonet.com
Lloc web: www.melbonet.com

1. OBJECTE

APICOLA BONET, S.C.P. (d'ara endavant també el prestador) com responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document, que regula l'ús del lloc web www.melbonet.com, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quins són les condicions d'ús del lloc web.


A través de la Web, APICOLA BONET, S.C.P. facilita als usuaris l'accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.


Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d'usuari (d'ara endavant l'usuari), i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualssevol altres disposicions legals que fossin aplicable.


Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la web, perquè aquesta pot sofrir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en la web, sense que existeixi l'obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació en el lloc web
del prestador.

2. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DE LA WEB

2.1. Caràcter gratuït de l'accés i ús de la web

La prestació dels serveis per part de APICOLA BONET, S.C.P. té caràcter gratuït per a tots els Usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través de la Web estan subjectes al pagament d'un preu determinat a les condicions generals de contractació.


2.2. Registre d'Usuari
Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. Així i tot, APICOLA BONET, S.C.P. condiciona l'ús d'alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d'Usuari. Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei.


2.3. Veracitat de la informació
Tota la informació que facilita l'Usuari ha de ser veraç. A aquest efecte, l'Usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l'Usuari mantenir tota la informació facilitada a APICOLA BONET, S.C.P. permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.


2.4. Menors d'edat
Per a l'ús dels serveis, els menors d'edat han d'obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s'hauran d'establir en els seus ordenadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, a pesar que no siguin infal·libles, són d'especial utilitat per a controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.


2.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web
L'Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d'equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:


(a) sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l'ordre públic;
(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
(d) sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i
(f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s'eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.


Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.


APICOLA BONET, S.C.P. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d'ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a la disposició dels usuaris en el lloc web.


El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4. COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix en la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari.


En cap cas s'utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, veure la nostra Política de Cookies.

5. ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts patrocinats, anuncis i / o enllaços d'afiliats i / o de terceres webs. Entre els enllaços facilitats, existeix la possibilitat d'informar o fer referència a productes i / o serveis de tercers. Atès que des de la web no podem controlar els continguts introduïts pels tercers, APICOLA BONET, S.c.p.no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts, ni garanteix l'experiència, integritat o qualitat dels seus productes. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-adreça a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.


APICOLA BONET, S.C.P. tindrà publicats aquests enllaços fins que siguin eliminats o suspesos pel prestador o per l'anunciant, i no serà responsable encara que aquests anuncis puguin ser indexats per altres cercadors aliens a aquesta web.


El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que es disposa en l'art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega el notifiqui de manera immediata a l'administrador del lloc web.

 

No obstant això, APICOLA BONET, S.C.P. l'informa que qualsevol relació contractual o extracontractual que l'usuari formalitzi amb aquests tercers, afiliats o anunciants mitjançant el link proporcionat per aquesta web, serà vàlid únicament i exclusivament entre l'usuari i l'anunciant i / o tercera persona i APICOLA BONET, S.C.P. no tindrà cap mena de responsabilitat sobre els danys o perjudicis que poguessin ser ocasionats per la prestació de serveis i / o relacions contractuals o extracontractuals realitzades entre l'usuari i els anunciants o tercers contactades a través d'aquest portal ja que el prestador només actua com a intermediari o mitjà publicitari.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.


Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.


Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part d'aquests.


El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant l'esment o aparició en el lloc web, de l'existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d'aquest.


Per a realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic a dalt ressenyat.

8. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Tarragona.

Política de cookies

INTRODUCCIÓ

La web de APICOLA BONET, S.C.P. utilitza cookies pròpies i de tercers. Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web, entre altres finalitats, assegurar el correcte funcionament de la pàgina, permetre a l'Usuari un accés més ràpid als serveis seleccionats, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i fins i tot, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per a reconèixer a l'usuari. Les cookies s'associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador o dispositiu i no proporcionen referències que permetin conèixer les seves dades personals., excepte permís exprés d'aquell.

 

L'usuari pot, en tot moment, acceptar o rebutjar les cookies instal·lades que no siguin estrictament necessàries per al correcte funcionament de la web i l'accés a l'Usuari als seus serveis, a través del panell d'ajust de cookies proporcionat en la nostra web. Així mateix podrà configurar el seu navegador en tot moment sense que això perjudiqui la possibilitat de l'Usuari d'accedir als continguts. No obstant això l'informem que el rebuig de les cookies pot disminuir el bon funcionament de la web.

COOKIES AFECTADES PER LA NORMATIVA I COOKIES EXEMPTES

Segons la directiva de la UE, les cookies que requereixen el consentiment informat per part de l'usuari són les cookies d'analítica,  les de publicitat i afiliació, quedant exceptuades les de caràcter tècnic i les necessàries per al funcionament del lloc web o la prestació de serveis expressament demandats per l'usuari.

TIPUS DE COOKIES

a) Segons l'entitat que les gestioni, hi ha Cookies pròpies (aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei Sol·licitat per l'usuari) i de tercers ((les que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les galetes).

b) Segons el temps que romanen actives, existeixen les de sessió (dissenyades per a recaptar i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web) i les persistents (en les quals les dades s'emmagatzemen en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la *cookie -pot anar d'uns minuts a diversos anys-).


c) Segons la finalitat per a la qual tractin la informació que recopilen, poden ser:
- Cookies tècniques (necessàries per a l'ús de la web i la prestació del servei contractat), 
- Cookies de personalització (que permeten a l'usuari accedir al servei amb característiques predefinides, com per exemple l'idioma, tipus de navegador, configuració regional, etc.)
- Cookies d'anàlisis (recullen informació l'ús que es realitza de la web),
- Cookies publicitàries (recullen informació sobre les preferències i eleccions personals dels usuaris),
- Cookies d'afiliats (permeten realitzar un seguiment de les visites procedents d'altres webs, amb les quals el lloc web estableix un contracte d'afiliació).

TIPUS DE COOKIES UTILITZADES PER AQUEST LLOC WEB

Nom
Finalitat
Caducitat
Proveïdor

Mentre navega per la nostra web, poden emmagatzemar-se en el seu navegador les cookies de les nostres xarxes socials. A continuació, li indiquem els enllaços sobre les cookies de les xarxes socials que utilitzem en aquesta web:


•    Cookies de Facebook, veure més informació en la seva política de cookies
•    Cookies de Twitter, veure més informació en la seva política de cookies
•    Cookies d'Instagram, veure més informació en la seva política de cookies
•    Cookies de Linkedin, veure més informació en la seva política de cookies
•    Cookies de Pinterest, veure més informació en la seva política de cookies
•    Cookies de Youtube, veure més informació en la seva  política de cookies

REVOCACIÓ

En tot moment podrà accedir a la configuració del seu navegador acceptant o rebutjant totes les cookies, o bé seleccionar aquelles la instal·lació de les quals admet i quins no, seguint un dels següents procediments, que depèn del navegador que utilitzi:


Google Chrome (en el Menú Eines):
Configuració > Mostrar opcions avançades > Privacitat (Configuració de contingut) > Cookies: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=genie.platform%3DDesktopandhl=és


Microsoft Internet Explorer (en el Menú Eines):
Opcions d'Internet > Privacitat > Avançada: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


Firefox:
Opcions > Privacitat > Cookies: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias

 

Safari, iPad i iPhone:
Preferències > Privacitat: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_es

Opera:
Configuració > Opcions > Avançat > Cookies: http://help.opera.com/windows/12.00/es-es/cookies.html


Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, per la qual cosa no podem garantir que s'ajustin completament a la versió del seu navegador. També pot ser que utilitzi un altre navegador no contemplat en aquests enllaços com Konqueror, Arora, Flock, etc. Per a evitar aquests desajustaments, pot accedir directament des de les opcions del seu navegador, generalment en el menú de "Opcions" en la secció de "Privacitat". (Si us plau, consulti l'ajuda del seu navegador per a més informació).

DESACTIVACIÓ/ACTIVACIÓ I ELIMINACIÓ DE COOKIES

Per a restringir o bloquejar les cookies, es fa a través de la configuració del navegador.


Si no desitja que els llocs web posin cap cookie en el seu equip, pot adaptar la configuració del navegador de manera que se li notifiqui abans que es col·loqui cap cookie. D'igual manera, pot adaptar la configuració de manera que el navegador rebutgi totes les cookies, o únicament les cookies de tercers. També pot eliminar qualsevol de les cookies que ja es trobin en l'equip. Tingui en compte que haurà d'adaptar per separat la configuració de cada navegador i equip que utilitzi.


Tingui en compte que si no desitja rebre cookies, ja no podrem garantir que el nostre lloc web funcioni degudament. Pot ser que algunes funcions del lloc es perdin i és possible que ja no pugui veure uns certs llocs web. A més, rebutjar les cookies no significa que ja no vagi a veure anuncis publicitaris. Simplement els anuncis no s'ajustaran als seus interessos i es repetiran amb més freqüència.


Cada navegador posseeix un mètode diferent per a adaptar la configuració. Si fos necessari, consulti la funció d'ajuda del navegador per a establir la configuració correcta.


Per a desactivar les cookies en el telèfon mòbil, consulti el manual del dispositiu per a obtenir més informació.

 

Pot obtenir més informació sobre les cookies en Internet, http://www.aboutcookies.org/.


Tenint en compte la forma en la qual funciona Internet i els llocs web, no sempre comptem amb informació de les cookies que col·loquen terceres parts a través del nostre lloc web. Això s'aplica especialment a casos en els quals la nostra pàgina web conté el que es denominen elements integrats: textos, documents, imatges o breus pel·lícules que s'emmagatzemen en una altra part, però es mostren en el nostre lloc web o a través d'aquest.


Per consegüent, en cas que es trobi amb aquesta mena de cookies en aquest lloc web i no estiguin enumerades en la llista anterior, li preguem que ens el comuniqui. O bé posi's en contacte directament amb el tercer per a demanar-li informació sobre les cookies que col·loca, la finalitat i la durada de la cookie, i com ha garantit la seva privacitat.

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS (ART.13 RGPD)

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

APICOLA BONET, S.c.p.es el responsable del tractament de les dades personals que vostè ens proporciona, situat en C/ Sant Agustí, 10.  Riba-roja d'Ebre i amb CIF J55746655, Telèfon 635605293 i mail de contacte info@melbonet.com

Si no desitja que els llocs web posin cap cookie en el seu equip, pot adaptar la configuració del navegador de manera que se li notifiqui abans que es col·loqui cap cookie. D'igual manera, pot adaptar la configuració de manera que el navegador rebutgi totes les cookies, o únicament les cookies de tercers. També pot eliminar qualsevol de les cookies que ja es trobin en l'equip. Tingui en compte que haurà d'adaptar per separat la configuració de cada navegador i equip que utilitzi.

 

Per a què utilitzem les seves dades personals?

La informació recopilada a través de les cookies pròpies (cookies de sessió i d'entrada d'usuari) se solen utilitzar per a rastrejar les accions de l'usuari en emplenar els formularis en línia en diverses pàgines, o com a cistella de la compra per a fer el seguiment dels articles que l'usuari ha seleccionat en prémer un botó, o per a personalitzar la interface de l'usuari en visitar la pàgina web.

La informació recopilada a través de les cookies de tercers és la següent:

- A través de les cookies analítiques s'analitzen els seus hàbits de navegació per a millorar els serveis prestats; 

- A través de les cookies comportamentals es recull informació sobre les preferències de l'usuari per a gestionar els espais publicitaris de la forma més eficaç possible; i 

- a través de les cookies publicitàries es mesura el rendiment dels anuncis i es proporcionen recomanacions relatives a productes basades en dades estadístiques.

Per a veure exactament l'ús de les cookies vegeu el quadre sobre l'ús de les cookies en aquesta web.

 

Quina és la base legal per al tractament de les seves dades personals?

La legitimació per al tractament de les seves dades personals ve donada pel seu consentiment, atorgat en el moment de posar-se en contacte amb nosaltres, per a la utilització de cookies analítiques, comportamentals i publicitàries; per a les cookies de sessió o personalització, la legitimació per al tractament ve donada per l'interès legítim del prestador (responsable del tractament).

 

A qui comuniquem les seves dades?

No se cediran ni comunicaran dades a tercers, excepte per obligació legal o als tercers indicats en el cas d'ús de cookies gestionades per aquests. 

 

Quin és el termini de conservació de les seves dades?

El termini de conservació de les dades recollides és l'indicat en el quadre sobre l'ús de les cookies en aquesta web.

 

Quins són els seus drets?

Els drets que emparen a l'usuari són els d'accés, rectificació, supressió, portabilitat d'aquests,  retirada del consentiment (sense que això afecti la licitud del tractament atorgat prèviament a la seva retirada), oposició al tractament, limitació (en determinades circumstàncies) i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (l'Agència Espanyola de protecció de dades, www.aepd.es).

Política de privacitat
Política privacitat

INTRODUCCIÓ

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document li expliquem quines dades recopilem dels usuaris, com els utilitzem i per a què, entre altres indicacions. Els majors de 14 anys podran registrar-se com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com a "incapaços legalment", sempre necessitarem del consentiment patern, o del tutor/a o representant legal.


Per a la seva informació, mai sol·licitarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.


Com a usuari, haurà de llegir atentament aquesta política de privacitat de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot sofrir modificacions perquè el prestador pot modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en la web per a complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que existeixi l'obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació en el lloc web del prestador.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: APICOLA BONET, S.C.P. (també el prestador)

NIF: J55746655

Adreça postal: C/ SANT AGUSTÍ, 10, 43790 Riba-roja d'Ebre, (Tarragona)

Correu electrònic: info@melbonet.com

 

APICOLA BONET, S.C.P., com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i altra normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l'informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D'OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECAPTEM: Les dades que recollim i com les obtenim és la següent:

1.mitjançant el formulari de contacte: nom, email, edat, telèfon, 

2.mitjançant el formulari de registre: nom, email, edat 

3.mitjançant el formulari de subscripció a la *newsletter: nom, email,

4.mitjançant el formulari d'alta al *webinar: nom, email,

5.mitjançant la subscripció al fòrum i / o comentaris en aquest: nom, email,

6.mitjançant la descàrrega de continguts: nom i email

7.mitjançant el formulari de recollida de dades per a a el ecommerce: nom, adreça, email, edat, telèfon, dades bancàries o informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit

8.mitjançant el  _______________________________

No es tracten categories de dades especialment protegides.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el seu consentiment per a cadascuna de les finalitats en l'apartat corresponent de la web:

1.formulari de contacte: per a respondre als consultes i / o proporcionar informacions requerides per a l'Usuari;

2.formulari de registre: per a la creació d'un compte d'usuari i pugui accedir a les funcionalitats de la web;

3.formulari de subscripció a la newsletter: per a remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, SMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l'Usuari l'hagi consentit expressament;

4.formulari d'alta en el webinar: per a fer-ho partícip del nostre webinar;

5.subscripció al fòrum i / o comentaris en aquest: quan l'usuari s'hagi donat d'alta en el fòrum, podrà comentar dins d'aquest, tant per a plantejar qüestions com per a respondre preguntes;

6.descàrrega de continguts com a membre: per a actualitzar i enviar els continguts com a subscriptor d'aquests;

7.si contracta el servei / compra el producte a través de la nostra pàgina web www.melbonet.com li demanarem que ens proporcioni informació sobre vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.

8.Altres finalitats: 

o Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent;

o Conèixer la seva opinió i millorar els serveis prestats per la web;

o Realització d'anàlisi de perfils i d'usabilitat de la web, a través de les cookies (esmentades en la política de cookies);

o Xarxes socials: en l'apartat corresponent s'especifica l'ús de les xarxes socials.

 

Ús de Fotografies: Les fotografies que estiguin penjades en la web són propietat de APICOLA BONET, S.C.P., incloent les dels menors, en les quals, per a l'obtenció d'aquestes, s'ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats per a tal efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l'exercici dels drets d'aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l'ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l'assumpte "Baixa" en el mail ressenyat.

 

D'acord amb la LSSICE, APICOLA BONET, S.C.P. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l'usuari té la possibilitat de revocar el seu consentiment exprés per a rebre les nostres comunicacions.

 

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

 

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les seves dades en el formulari corresponent per a dur a terme les finalitats, en el moment de marcació de la casella de verificació.


L'oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de subscripció.


El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat d'aconseguir les finalitats anteriorment descrites.


En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals i comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l'existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació, oposició o revocació del consentiment. Fins i tot havent exercit els seus drets de manera correcta, haurem de conservar degudament bloquejats les seves dades mentre durin els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:

APICOLA BONET, S.C.P. no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d'una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que ens proporcioni tant a través d'aquest lloc web serà allotjada en els servidors de APICOLA BONET, S.C.P., contractats a l'empresa que presta el servei d'allotjament de la web. El tractament de les dades de l'entitat es troba regulat mitjançant un contracte d'encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l'exercici dels següents drets davant APICOLA BONET, S.C.P. presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a info@melbonet.com, indicant com a Assumpte: "PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS INTERESSATS ", i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

•Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
•Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets
•Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequats o excessius
•Dret d'oposició: dret de l'interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en aquest. 
•Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament, per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
•Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l'interessat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
•Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (www.aepd.es).

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA

L'idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

ANÀLISI DE PERFILS

La informació facilitada en els diferents formularis, durant la interacció amb la web i qualsevol altra dada facilitada durant la navegació, incloent la informació subministrada per les galetes en relació als hàbits de navegació, comporta l'acceptació al tractament d'aquestes dades, a fi ser segmentats o categoritzats amb la finalitat d'aplicar-los a l'activitat relacionada amb la gestió d'administració general, informació, comercialització d'espais publicitaris, elaborar perfils, anàlisis de propostes sol·licitades pels usuaris / clients, estudi estadístic els serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències, enquestes o formularis. Les dades utilitzades en l'elaboració d'aquests perfils no són dades que permetin identificar als usuaris sinó que només mostren en una gràfica el tipus de públic que interactua amb la web, edat, país, gènere, etc.

L'usuari que accedeixi a aquesta web, consent explícitament la utilització d'aquesta informació genèrica per a tasques d'elaboració de perfils, segmentació i categorització de dades per a les finalitats descrites en l'apartat anterior.

XARXES SOCIALS

L'informem que APICOLA BONET, S.C.P. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de APICOLA BONET, S.C.P. es regirà per aquest apartat , així com per a aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

APICOLA BONET, S.C.P. tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

- Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
- Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que  APICOLA BONET, S.C.P. consideri inapropiats.
- I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·ligent tual i industrial.

Així mateix, APICOLA BONET, S.C.P. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si Vostè remet informació personal a través de la xarxa social, APICOLA BONET, S.C.P. quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l'usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

ENVIAMENT CV

En cas que l'usuari enviï el seu CV a través de la nostra web, se l'informa que les dades aportades seran tractats per fer-ho partícip dels processos de selecció que pugui haver-hi, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l'objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. Informem que aquest és l'únic procediment oficial per a acceptar el seu currículum, per la qual cosa no s'acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem que ens ho comuniqui per escrit al més aviat possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d'un any transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut aquest termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem que ens remeti novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i / o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per als mateixos fins abans informats.

SUBSCRIPCIÓ Al BLOG

En cas que l'usuari se subscrigui al bloc, l'informem que les dades aportades seran tractats per a gestionar la seva subscripció al bloc informatiu amb avís d'actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament. Quan ja no sigui necessari per a aquest fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimización de les dades o destrucció total d'aquests. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS

En cas que l'usuari vulgui participar en els fòrums de la web, l'informem que les dades aportades seran tractats per a regular la participació en el fòrum. Qualsevol registre o transmissió de dades personals que l'usuari d'aquest fòrum faciliti suposa el coneixement i acceptació inequívoca de l'Avís legal i la Política de Privacitat exposats en la pàgina web. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la pseudonimitzación de les dades (en el seu cas) o destrucció total d'aquests. Les publicacions es mostraran públicament als usuaris del fòrum en línia.

APICOLA BONET, S.C.P. no es fa responsable de qualsevol contingut publicat en el fòrum introduït per qualsevol usuari registrat. El contingut publicat només expressa el punt de vista del seu autor. L'autor del comentari accepta no utilitzar aquest blog per a publicar o enllaçar a continguts difamatoris, abusius, d'odi, amenaçadors, ofensius, abusius, spam o anàleg, de contingut per a adults o que infringeixin els drets d'autor o la llei i l'ordre públic en general. Si els comentaris pujats, segons el parer dels moderadors, entenen que poden perjudicar i / o vulnerar drets de tercers o la llei, podran ser eliminats sense explicació.

 Neteja

 Copia el text

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONIATGE

En cas que l'usuari vulgui publicar la seva opinió en la web, l'informem que les dades aportades seran tractats per a atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i / o serveis per a ser publicades en la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la pseudonimitzación de les dades o destrucció total d'aquests. Els testimonis es publicaran en la nostra pàgina web. L'única dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

APICOLA BONET, S.C.P. es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a APICOLA BONET, S.C.P. en els termes establerts en aquesta Política per a l'exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre APICOLA BONET, S.C.P. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Tarragona.

Amb caràcter general les relacions entre APICOLA BONET, S.C.P. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Tarragona.

Condicions generals de contractació

1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ:

(d'ara endavant també les Condicions Generals o CGC):

D'una part, el proveïdor dels productes, APICOLA BONET, S.C.P. (d'ara endavant també el prestador), amb domicili social en C/ SANT AGUSTÍ, 10, 43790 Riba-roja d'Ebre, (Tarragona), N.I.F. J55746655, telèfon d'atenció al client 635605293, i e-mail: info@melbonet.com, sent titular del lloc web www.melbonet.com, exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat.

I d'una altra, l'Usuari – Client (d'ara endavant l'Usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

TOTS DOS ACCEPTEN el present document, i comporta que l'usuari:
a. Ha llegit, entén i comprèn l'aquí exposat.
b. Que és una persona major d'edat i amb capacitat suficient per a contractar.
c. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
d. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris.

El prestador posa a la disposició d'aquests l'adreça d'e-mail info@melbonet.com perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb la finalitat de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats.

APICOLA BONET, S.C.P. no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d'una utilització inadequada dels productes a la venda en la web.

La responsabilitat civil de APICOLA BONET, S.C.P. pels productes subministrats queda limitada a l'import d'aquests, l'usuari renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat al prestador per qualsevol concepte en qualsevol cas d'insatisfacció dels productes adquirits en la web www.melbonet.com, així com possibles fallades, lentitud d'accés o errors en l'accés a la web, incloent-se pèrdues de dades o un altre tipus d'informació que pogués existir en l'ordinador o xarxa de l'usuari que accedeixi a la web.

APICOLA BONET, S.C.P. és una empresa especialitzada en la venda de productes derivats de l'apicultura, embeni els seus productes a distància per Internet a través de la seva pàgina web i/o per telèfon i posseeix botiga física en C/ SANT AGUSTÍ, 10, 43790 Riba-roja d'Ebre, (Tarragona), per a la venda dels seus productes.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:

2.1 Àmbit d'aplicació: El contracte actual té per objecte regular la relació contractual de compra-venda nascuda entre el prestador i l'usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació en línia verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s'aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d'un producte concret.

2.2 Territori d'aplicació: La botiga virtual de www.melbonet.com està activa per a tota Espanya i Europa. 

2.3 Capacitat per a contractar: Per a poder realitzar una comanda haurà de ser major d'edat i tenir capacitat per a contractar.

2.4 Acceptació del client: La validació d'una comanda a través de la web www.melbonet.com es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l'acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles en la web www.melbonet.com

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: APICOLA BONET, S.C.P. es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s'introduïssin una vegada realitzat una comanda, s'aplicaran les condicions vigents en la data en la qual es va efectuar aquesta comanda.

3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA EN LA WEB www.melbonet.com:

3.1 Publicació de preus: Els preus dels productes són els mostrats en cada producte en la nostra web www.melbonet.com

3.2 Informació de productes: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets, altre material escrit, en la nostra pàgina web o la facilitada per a Vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts de www.melbonet.com estan en constant renovació i actualització per a oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents en la www.melbonet.com es mostren en català i en castellà i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquests idiomes, si bé, si així ho desitja el client pot fer-se en un altre idioma sempre indicant-lo abans d'iniciar el procediment de contractació.

3.3 Disponibilitat del/els producte/s: 
En condicions de normalitat és molt rar que algun producte del nostre catàleg no estigui disponible. De totes maneres, en el cas que no disposem d'estoc suficient per a subministrar algun producte després d'haver-se confirmat la comanda de compra per part de l'usuari, APICOLA BONET, S.C.P. li suggerirà un producte de reemplaçament i, si el reemplaçament no és del grat del client, es procedirà al reintegrament del cost d'aquest producte.

En el cas que sigui impossible comunicar amb l'usuari abans de la preparació de la comanda, aquest producte no serà subministrat i es retornarà l'import pagat a l'usuari mitjançant un mètode de pagament acordat. 

Si la comanda realitzada solament inclou un producte i aquest no estigués disponible, la comanda serà anul·lada i procedirem a retornar l'import pagat pel client mitjançant un mètode de pagament acordat.

3.4 Comandes les 24h, tots els dies de l'any: L'horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l'any, si bé no es processaran comandes realitzades després de les catorze (14.00)  hores, quedant per al dia hàbil següent a Riba-roja d'Ebre.  Les comandes que es rebin els divendres i dissabtes es processaran perquè siguin expedits el  dilluns o primer dia hàbil, i els rebuts en diumenge o en dies festius, seran processats  l'endemà hàbil, i expedits l'endemà en península i l'estipulat en l'apartat corresponent per a comandes de fora de la península. 

3.5 Frau: Si APICOLA BONET, S.C.P. sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d'anul·lar la transacció per motius de seguretat.

4. PROCEDIMENT DE COMPRA:

L'usuari per a poder accedir als productes oferts pel prestador, haurà de donar-se d'alta a través del lloc web mitjançant la creació d'un compte d'usuari. Per a això, l'usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits.

L'usuari seleccionarà un nom d'usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent d'aquests, i no posar-los a la disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal forma que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L'usuari no podrà triar com a nom d'usuari paraules que tinguin com a fi, el confondre a uns altres per identificar a aquest com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i bons costums.

Una vegada ha estat creada el compte d'usuari, s'informa que de conformitat amb l'exigit per l'art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1.Triar el producte fent clic en ell, i s'afegirà automàticament en el "carret de compra". 
2.si es desitgen agregar més productes, haurà de seleccionar l'opció "Continuar comprant". Si per error ha afegit algun que no volgués, haurà de clicar en l'opció d'eliminar del carret de compra.
3.Triat/s el/els producte/s, haurà de clicar en la pestanya de finalitzar, per a realitzar la comanda. En clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament triada).
4.se sol·licitarà les credencials de l'usuari, mitjançant dues formes: 
a. el registre de l'usuari: si no és usuari registrat prèviament, per a poder realitzar la compra (aquest registre és gratuït), s'haurà d'emplenar un formulari de recollida de dades (en el qual haurà d'acceptar la  Política de Privacitat i l'Avís Legal (i linkear totes dues). Una vegada emplenat aquest, rebrà en l'adreça de correu electrònic indicada un e-mail de confirmació del registre. 
b. Si ja estigués registrat i fora ja client: pot accedir a les seves dades fent clic en el botó d'usuari ja registrat, inserir el seu nom d'usuari i contrasenya
Han de revisar-se els controls de spam i de correu no desitjat de la seva safata d'entrada del correu electrònic i verificar sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.
5. Una vegada registrat, apareixerà una pantalla  amb una casella de verificació que haurà de marcar perquè és l'acceptació d'aquestes Clàusules Generals de Contractació i la Política de Privacitat.
6. Per a finalitzar el procés, haurà de clicar en el botó Finalitzar

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà l'usuari, una vegada finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i terminis de lliurament del producte comprat.

Si hi hagués qualsevol tipus d'error en l'adreça indicada o en qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-lo immediatament a l'adreça d'e-mail que apareixerà en la web per a procedir a l'esmena d'aquest error.

Davant qualsevol dubte pot contactar amb el nostre servei d'Atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten en la web www.melbonet.com.

APICOLA BONET, S.C.P. proporcionarà Atenció al Client de manera GRATUÏTA a través del nostre email de contacte info@melbonet.com, si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l'usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular d'aquest.

APICOLA BONET, S.C.P. posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

5. ENVIAMENT:

5.1 Empresa de transport: es realitzaran a través de l'una companyia de transport.

5.2 Despeses d'enviament: Les despeses d'enviament estàndard s'aplicaran segons l'import total de la comanda, el cost de l'enviament serà el següent:


-    Nacional (Espanya Peninsular):

                      - de 0€  fins a 20€ ..... 5,5€ 

                      - de 20€ fins a 48 €.... 7,5€

                      - més de 48€ .............  gratuït


-    Nacional (Illes Balears):

                      - de 0€  fins a 20€ ..... 7,5€ 

                      - de 20€  fins a 48€ ... 9€ 

                      - de 48€  fins a 62€ ....10€ 

                      - més de 62€ ............... gratuït

-    No es fan enviaments a les Illes Canaries o fora d'Espanya.

Quan l'usuari-client agregui al carret el producte i confirmi l'adreça d'enviament, el sistema automàticament li mostrarà el preu de l'enviament abans esmentats.

APICOLA BONET SCP es reserva el dret de modificar les tarifes d'enviament. Qualsevol canvi sobre aquest tema serà comunicat sempre de manera prèvia a la confirmació de la comanda.

5.3 Adreça d'enviament: 
Adreça de l'Enviament:  El lliurament de les comandes es realitzarà en la planta baixa del domicili de lliurament designat lliurement per l'usuari. De tal forma, el prestador no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se a conseqüència que les dades facilitades per l'usuari siguin falsos, inexactes o incomplets o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l'empresa d'enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l'absència del destinatari.
L'horari de lliurament de la comanda serà en horari de treball habitual.

Sense perjudici de l'anterior el prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, per la qual cosa no podrà imputar-se cap responsabilitat en contra del prestador.
Els enviaments només es realitzen a destins d'Espanya Peninsular.

APICOLA BONET, S.C.P. posarà tots els mitjans al seu abast perquè la seva comanda sigui lliurada dins del termini que figura en la nostra web a data d'emissió de la confirmació de comanda.

5.4 Terminis de lliurament: El termini de lliurament sol estar comprès entre 48 i 72 hores, depenent del producte, segons la població de destí i la forma de pagament triada. S'entén aquest terme sempre que s'hagi confirmat la disponibilitat del servei i comprovat el pagament complet de la comanda. 

5.5 Danys en el lliurament: Els productes s'envien en embalatge segur. Si en el moment del lliurament s'apreciés de manera visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats del transport o s'aprecia, en la mateixa forma, un error en la mercaderia rebuda, el client ha d'indicar en l'albarà de lliurament del transportista que el paquet ha arribat en mal estat. A continuació s'ha de contactar amb APICOLA BONET SCP en el termini de 12 hores següents a la recepció de la comanda, enviant un correu electrònic a l'adreça info@melbonet.com, informant de la situació. És molt aconsellable adjuntar imatges que mostrin el mal en el paquet per a poder realitzar la reclamació a la companyia de transports. Això facilitarà la devolució del producte o productes afectats i es procedirà amb major celeritat a la substitució per un altre producte en condicions òptimes, o bé es realitzarà el reemborsament del preu pagat per aquest, segons ens indiqui en aquest correu electrònic. 

Igualment, si es detecten danys en el producte una vegada obert l'embalum estant l'embalatge en perfectes condicions, el consumidor i usuari haurà d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de 12 hores des que va tenir coneixement d'ella per email a info@melbonet.com.

6. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:

Tots els preus exposats a la botiga www.melbonet.com inclouen l'IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten en la web són vàlids i s'expressaran en la moneda Euro (€). Aquests preus, tret que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament, manipulació, embolcall, segur d'enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el que es disposa en l'article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels productes s'entendrà localitzada en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol si l'adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l'article concret de què es tracti. En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d'IVA per aplicació del que es disposa en l'article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l'aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent en cadascun d'aquests territoris.

L'usuari rebrà la factura amb l'expedició de la comanda, dins de la caixa i conjuntament amb els productes.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats en la web i aplicats de manera automàtica pel procés de contractació en l'última fase d'aquest. 

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s'aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrat durant el període de promoció. 

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per a determinar si aquesta comanda està o no subjecte a promoció. 

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'Usuari podrà contactar a través del telèfon d'atenció al client del prestador o via correu electrònic a l'adreça facilitada.

7. FORMES DE PAGAMENT:

A continuació, detallem els sistemes disponibles:

7.1 Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit: L'usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d'especificar tots els dígits del núm. de la targeta en el formulari corresponent. L'operació es formalitza en el moment de realitzar la comanda. Només s'accepten pagaments amb targetes segures en els quals s'efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert pel seu banc, a través de comerç electrònic segur ("Verified by Visa" i "MasterCard SecureCode"). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitat fins que el pagament hagi estat autoritzat pel teu banc o caixa.

S'utilitza el sistema denominat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifratge de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat d'aquesta.

7.2 Pagament mitjançant transferència o ingrés a compte: Al moment de finalitzar la comanda l'usuari rebrà les instruccions amb el número de compte per a abonar la comanda. És fonamental que s'indiqui clarament el núm. de comanda assignada i el nom de l'usuari en l'ordre de transferència. Per a poder confirmar la comanda serà necessària realitzar la mateixa en un termini de 4 dies, en cas contrari serà cancel·lat en el nostre sistema.

7.3 Bizum: Una vegada finalitzada la compra, si es tria aquesta forma de pagament haurà de realitzar la transacció mitjançant el sistema de pagament BIZUM al número de telèfon 635605293, indicant clarament el número de comanda i el nom de l'usuari en l'apartat corresponent del concepte de l'operació. Per a poder confirmar la comanda serà necessària realitzar l'operació de pagament com a màxim en les 24 hores següents a la realització de la comanda, en cas contrari serà cancel·lat en el nostre sistema.

8. DRET DE DESISTIMENT:

8.1. D'acord amb el que s'estableix en la legislació espanyola, el client té dret de desistiment, mitjançant el qual podrà retornar el producte rebut després de la comprovació que no s'ajusta a les seves necessitats.

Aquest dret podrà fer-se efectiu en el termini màxim de 14 dies naturals a partir del dia de la recepció de la comanda. Per a poder exercir el dret de desistiment el producte no ha de ser obert, ni desprecintado, de manera que pugui continuar garantint-se la seva aptitud per al consum.

En el supòsit que el comprador hagués obert o desprecintado el producte, el dret de desistiment no podrà ser aplicat segons les exclusions incloses en l'article 103 de Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries modificat per l'art. 28 de la Llei 3/2014, de 27 de març en el seu paràgraf e).

Aquest dret de desistiment no s'aplicarà segons les exclusions contingudes en l'article 103 de Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries modificat per l'art. 28 de la Llei 3/2014, de 27 de març en els seus paràgrafs:

- e) "el subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintados després del lliurament".


La devolució de l'import de la compra es realitzarà quan s'hagi pogut comprovar l'estat de la mercaderia i el pagament de retorn s'efectuarà mitjançant un mètode acordat amb el comprador, i en qualsevol cas en un termini màxim de 14 dies naturals a comptar des que APICOLA BONET SCP rebi els productes retornats.

Les despeses d'enviament derivats de l'aplicació del dret de desistiment seran per compte de el  comprador.

El comprador que desitgi exercir el dret de desistiment haurà de fer-lo enviant una comunicació mitjançant correu electrònic al nostre e-mail: info@melbonet.com

8.2. Devolució per error en la comanda per part de APICOLA BONET, S.C.P.: Quan el producte no es correspongui al de la comanda, a causa d'algun error imputable a l'empresa, l'usuari haurà de comunicar-lo per mail a la companyia tan aviat com sigui possible; APICOLA BONET, S.C.P. correrà amb les despeses de recollida del producte enviat per error i lliurament del producte corresponent a la comanda realitzada.

8.3 Comprovació de les Devolucions: La verificació i comprovació dels productes objecte de devolució seran a càrrec de  APICOLA BONET, S.C.P. que, una vegada en les seves instal·lacions, verificarà que siguin rebuts complint amb tots els requisits establerts en l'apartat 8.1.  En cas de faltar algun dels elements, li comunicaríem el contingut que falti.

9. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLAUSULES:

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

10. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION):

Conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l'USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d'un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per a aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l'usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a l'efecte del TRLGDCU) o de l'usuari (si és considerat com a consumidor a l'efecte del TRLGDCU).

12. NORMATIVA APLICABLE:

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que es disposa a: 

Normativa europea que regula el comerç electrònic:

•    Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de vendes a distància);
•    Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic en el mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).
Normativa espanyola:
•    Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
•    Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, i modificacions posteriors,
•    REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades)
•    Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals, 
•    Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i 
•    Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i modificacions posteriors.

13. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-les a través del nostre formulari de contacte.

Clàusula apartat de contacte web
Contacte

La comunicació de les seves dades serà objecte de tractament per part del Responsable del Tractament  APICOLA BONET, S.C.P.. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per a tractar les seves dades per a atendre la seva sol·licitud, sempre d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i altra normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.

En qualsevol moment vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició, o si escau, a la limitació i/o cancel·lació del tractament, comunicant-lo per escrit, indicant les seves dades personals a C/ SANT AGUSTÍ, 10 43790, Riba-roja d'Ebre o mitjançant un email a info@melbonet.com.

bottom of page